Privatumo taisyklės

PRIVATUMO POLITIKA


2017-01-01

1. ĮVADAS
1.1. Uždaroji akcinė bendrovė „Sk Impeks Medicinos diagnostikos centras“, juridinio asmens kodas 111508848 (toliau – „Bendrovė“), yra Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka registruota asmens duomenų valdytojų valstybės registre https://www.ada.lt ir laikosi galiojančių Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.
1.2. Ši privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“) yra skirta asmenims (tiek fiziniams, tiek juridiniams), kurie naudojasi Bendrovės interneto svetaine www.medcentras.lt ir www.shop.medcentras.lt (toliau – „Interneto svetainė“) ir ar bet kokiomis joje teikiamomis paslaugomis, siekiant informuoti asmenis apie tai kokią informaciją renka Bendrovė ir kaip ją naudoja.
1.3. Privatumo politika nenustato ir neapibrėžia asmens duomenų tvarkymo ir rinkimo tikslų bei tvarkos, renkamų asmens duomenų apimties ir t. t. Bendrovės surinkti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.
1.4. Bendrovės Interneto svetainėje teikiamos paslaugos apima paslaugų, įskaitant, bet neapsiribojant dovanų kuponų ir jų pristatymo paslaugas, apmokėjimą už tai, skelbiamos informacijos skaitymą (naudojimą), bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą ir gavimą, bei visas kitas paslaugas, kurias Bendrovė teikia interneto svetainėje ar gali teikti ateityje (toliau – „Paslaugos“).
1.5. Asmuo gaudamas Paslaugas ar jomis naudodamasis, besąlygiškai sutinka su šia Privatumo politika. Jei asmuo nesutinka su Privatumo politika ir joje nustatytomis taisyklėmis, jis neturi teisės naudotis interneto svetaine ir joje teikiamomis Paslaugomis.
1.6. Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Privatumo politiką, ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Bendrovės interneto svetainėje www. www.medcentras.lt ir www.shop.medcentras.lt dienos. Asmenims, ketinantiems pasinaudoti Bendrovės interneto svetainėje teikiamomis Paslaugomis, rekomenduojama visuomet susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija.

2. RENKAMA INFORMACIJA
2.1. Visa informacija, kurią Bendrovė renka iš asmens yra Bendrovei pateikiama vadovaujantis savanoriškumo ir teisingumo bei informacijos išsamumo principais. Bendrovė netikrina asmens pateiktos informacijos ir laikoma, kad asmens pateikta informacija yra išsami ir teisinga.
2.2. Laikoma, kad asmuo lankydamasis Bendrovės interneto svetainėje ir naudodamasis jos teikiamomis Paslaugomis, duoda sutikimą rinkti ir naudoti, bet kokiais galiojančių ir taikomų teisės aktų neuždraustais tikslais, iš jo surinktą arba jo pateikiamą anoniminę informaciją, susijusią su faktais, kurie negali būti pritaikyti individualiam asmeniui.
2.3. Naudojantis Interneto svetaine, iš asmens gali būti pareikalauta atlikti registraciją tam, kad asmuo galėtų naudotis tam tikromis Paslaugomis, kurių naudojimui būtina registracija. Tokiu atveju asmens reikalaujama pateikti asmens duomenis. Bendrovė turi teisę savo nuožiūra visais teisėtais būdais naudotis visa asmens pateikta informacija ir duomenimis, kuriuos asmuo pateikia atlikdamas registraciją arba kitais būdais.
2.4. Bendrovės surinkta anoniminė informacija skirstoma taip:
2.4.1. IP adresas. Kiekvieną kartą prisijungus prie interneto svetainės, Bendrovė automatiškai fiksuoja prisijungusio asmens IP adresą ir paskutinio tinklapio internetinį adresą, kuriame asmuo lankėsi prieš užeidamas į interneto svetainę.
2.4.2. Slapukai (Cookies). Slapukas – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės į asmens kompiuterį, kad būtų galima atskirti asmens kompiuterį, naršyklės tipą ir matyti asmens veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja asmens naršyklę kiekvieną kartą asmeniui apsilankius interneto svetainėje. Slapukai neleidžia įsiminti asmeninės informacijos (tokios kaip asmens vardas ir adresas). Svetainėse slapukai naudojami, siekiant vesti statistiką, tokią kaip asmenų apsilankymų interneto svetainėje skaičius ir srautas. Tokia informacija nebūna susieta su asmenine informacija. Bendrovė taip pat naudoja slapukus, kad suteiktų asmeniui informaciją, atitinkančią jo pomėgius, ir siekdama palengvinti informacijos ieškojimą, kad asmeniui nereikėtų jau rastos informacijos ieškoti iš naujo kiekvieną kartą prisijungus prie interneto svetainės. Asmuo gali bet kada išjungti slapukų naudojimą, tačiau be slapukų kai kurios interneto svetainės funkcijos ar paslaugos gali neveikti arba veikti netinkamai.
2.5. Tam tikrais atvejais, siekiant užtikrinti asmens užsakomų specifinių Paslaugų suteikimą (pvz., PVM sąskaitų faktūrų išrašymą, Paslaugų užsakymą juridinio asmens vardu), Bendrovė gali rinkti informaciją apie juridinius asmenis iš asmenų, kurie yra tokių juridinių asmenų atstovai. Gali būti renkama tokia informacija:
2.5.1. juridinio asmens pavadinimas;
2.5.2. banko ar kitos finansinės įstaigos sąskaitos numeris;
2.5.3. PVM mokėtojo kodas;
2.5.4. juridinio asmens kodas;
2.5.5. juridinio asmens adresas;
2.5.6. kita informacija;
2.6. Privatumo politikos 2.5. punkto papunkčiuose išvardinta informacija renkama iš asmenų, kurie yra juridinių asmenų, apie kurios pateikiama informacija, atstovai, tokią informaciją atstovams pateikiant savanoriškai. Bendrovė neprivalo ir netikrina juridinių asmenų atstovų pateiktos informacijos ar įgaliojimų. Už klaidingos ar melagingos informacijos pateikimą asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka. Surinktą informaciją apie asmens atstovaujamą juridinį asmenį, Bendrovė gali naudoti bet kokiais teisės aktams neprieštaraujančiais tikslais.
2.7. Tam tikrais atvejais Bendrovei gali prireikti papildomos informacijos ar asmens duomenų apie asmenį, siekiant adaptuoti paslaugų teikimo tvarką prie asmens individualių poreikių ar siekiant suteikti kokybiškesnes Paslaugas. Tokia papildoma informacija ar duomenys iš asmens renkami vadovaujantis savanoriškumo, teisingumo bei informacijos išsamumo principais. Jei renkama papildoma anoniminė informacija, ji renkama laikantis galiojančių teisės aktų.

3. INFORMACIJOS NAUDOJIMAS
3.1. Bendrovė turi teisę naudotis visa sukaupta informacija ir duomenimis bet kuriuo teisės aktų neuždraustu būdu. Toliau šiame skirsnyje pateikiami pavyzdžiai kaip naudojama tam tikra informacija arba duomenys apie asmenį. Šie pavyzdžiai jokiu būdu neapriboja Bendrovės teisės naudotis sukaupta informacija ar duomenimis 3 straipsnio punktuose ir papunkčiuose nenurodytais būdais.
3.2. Asmens kontaktiniai (el. pašto adresas, tel. nr. ir kiti) duomenys naudojami, siekiant:
3.2.1. efektyviai įvykdyti sandorius ir įgyvendinti asmens užsakymus;
3.2.2. atlikti kokybės užtikrinimo, pardavimų ir / ar kitokios veiklos analizę;
3.2.3. suteikti asmeniui galimybę dalyvauti Bendrovės ar jos partnerių siūlomose lojalumo programose;
3.2.4. asmenims suteikti naujausią naudingą informaciją, susijusią su asmens poreikiais ir Bendrovės ar jos partnerių teikiamomis paslaugomis;
3.2.5. tinkamai įgyvendinti asmenims suteikiamą galimybę už Bendrovės teikiamas paslaugas atsiskaityti internetu;
3.2.6. asmeniui sutikus,  informuoti apie vykstančius renginius, ypatingus pasiūlymus ar suteikti bet kokią kitą asmens pasirinktą informaciją.
3.3. Asmens atsiskaitymo duomenys (banko sąskaitos Nr. ir kiti) naudojami siekiant tinkamai suteikti Paslaugas ir atlikti sandorius interneto svetainėje, pristatyti asmens užsakytas prekes ir paslaugas, išrašyti sąskaitas, pritaikyti asmeniui nuolaidas ar lojalumo programas, kuriose asmuo nori ir gali dalyvauti ir t. t.
3.4. Siekiant tinkamai suteikti Paslaugas ir atlikti sandorius (pvz., apmokėjimas už paslaugas pasinaudojant elektronine bankininkyste), Bendrovė, laikydamasi galiojančių teisės aktų, gali tam tikrus asmens duomenis pateikti tretiesiems asmenims (paslaugų teikėjams, bankams, finansinėms institucijoms).
3.5. Bendrovė naudoja asmens demografinę (adresas, IP adresas) informaciją (duomenis) verslo analizei ar pritaikydama interneto svetainės turinį asmenų interesams. Bendrovė gali dalintis apibendrinta anonimine ir / ar anonimine demografine informacija su kitais trečiaisiais asmenimis. Tokia tretiesiems asmenims pateikiama informacija nebūna susieta su konkrečiu asmeniu ir pateikiama tretiesiems asmenims laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.
3.6. Kiekvienas asmuo bet kada gali atsisakyti Bendrovės siunčiamų reklaminių el. laiškų bei turi teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu. Nesutikimas išreiškiamas nepažymint sakinio „Aš sutinku gauti medcentras.lt naujienas ir pasiūlymus“ . Taip pat atsisakyti siunčiamos informacijos galima paspaudus nuorodą „Atsisakyti naujienų“, esančią kiekvieno siunčiamo naujienlaiškio apačioje.
3.7. Kiekvienas asmuo gali nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi Bendrovės. Sutinkamai su šio skyriaus nuostatomis, asmuo gali atšaukti savo sutikimą arba paprieštarauti tam tikros informacijos atskleidimui, Bendrovei pateikęs atsisakymą arba susisiekęs su Bendrove kaip nurodyta 7 skyriuje. Be to, kaip reikalauja įstatymai, asmuo gali pagrįstai ir nemokamai paprieštarauti jo asmeninės informacijos apdorojimui, ir Bendrovė nuo tos akimirkos taikys asmens parinktis. Gavusi asmens prašymą atšaukti sutikimą naudoti duomenis, Bendrovė pašalins asmens duomenis iš bet kokių prenumeratos sąrašų ar trečiųjų asmenų komunikacinių priemonių.

4. INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS IR PERDAVIMAS
4.1. Bendrovė gali atskleisti asmens pateiktus asmens duomenis ar informaciją, kai tokio atskleidimo reikalauja galiojantys teisės aktai arba kompetentingos institucijos. Bendrovė taipogi gali atskleisti asmens duomenis ar informaciją, tik kai to nedraudžia teisės aktai ir tik kai tai yra objektyviai pateisinama konkrečiu atveju (pvz., kreipiantis į teisėsaugos institucijas dėl nusikalstamos veikos tyrimo ir pan.).
4.2. Informacija ar asmens duomenys tretiesiems asmenims perduodami taip ir tokia apimtimi, kaip ir kiek tai neprieštarauja galiojantiems ir konkrečioje situacijoje taikomiems teisės aktams.

5. SAUGUMO PRIEMONĖS
5.1. Interneto svetainėje taikomos saugumo priemonės, siekiant apsisaugoti nuo nuostolių, netinkamo naudojimo ar Bendrovės kontroliuojamos informacijos ar asmens duomenų keitimo.
5.3. Bet koks prisijungimas prie interneto svetainės informacijos ar asmens duomenų srauto ir / ar duomenų bazių yra griežtai prižiūrimas ir reguliuojamas.
5.4. Internetu perduodami duomenys nėra visiškai saugūs. Bendrovė negali garantuoti visiškos duomenų saugos, tik įsipareigoja imtis visų reikiamų veiksmų apsaugoti jai (Bendrovei) elektroniniu būdu siunčiamą informaciją.  Bet kokius duomenis siunčiate savo rizika. Prie savo paskyros tinklapyje galite prisijungti naudodami Jums suteiktą (Jūsų pasirinktą) slaptažodį. Esate atsakingas už šių slaptažodžių saugumą ir konfidencialumą.
5.5. Bendrovė neatsako už asmens duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančius internetinius tinklapius. Asmens patogumui ir informacijai Bendrovės tinklapyje gali būti nuorodų į kitus tinklapius. Bendrovė neprisiima atsakomybės už trečiųjų asmenų tinklapių privatumo nuostatas, pateiktos informacijos turinį bei veiklą net ir tais atvejais, kai į juos jūs patenkate per tinklapyje www.medcentras.lt ir www.shop.medcentras.lt nuorodas, kadangi jų Bendrovė neprižiūri ir nekontroliuoja. Bendrovė rekomenduoja susipažinti su kiekvieno internetinio tinklapio privatumo nuostatomis atskirai.
5.6. Pateikdamas Bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, asmuo turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs. Tuo atveju, jeigu asmuo, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, turi teisę raštu reikalauti Bendrovės nedelsiant sunaikinti neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.
5.7. Pateikdamas rašytinius teisiškai pagrįstus prieštaravimus, asmuo turi teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba tretieji asmenys, kuriems teikiami asmens duomenys.

6. INFORMACIJOS PRIEINAMUMAS
6.1. Duomenis Bendrovė tvarko vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis. Šis įstatymas suteikia asmenims teisę susipažinti su Bendrovės tvarkomais asmens duomenimis pateikiant prašymą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Ši paslauga teikiama už Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą.

7. SUSIEKIMAS SU BENDROVE
7.1. Į Bendrovę galite kreiptis pateikdami užklausas, prašymus ar komentarus dėl Bendrovės Privatumo politikos taip pat prašydami atnaujinti Bendrovės turimą informaciją apie asmenį ar asmens parinktis. Kviečiame bendrauti bet kokiais klausimais el. pašto adresu: info@medcentras.lt ar telefonu: +370 5 247 6309

Registruokitės

Mus rasite

V. Grybo g. 32A, 10318 Vilnius, Lietuva

Dirbame

I-V7:00–20:00 val.
VI8:00–15:00 val.


 

Registruokitės

Mus rasite

V. Grybo g. 32A, 10318 Vilnius, Lietuva

Dirbame

I-V7:00–20:00 val.
VI8:00–15:00 val.


 
Konsultacijos ir registracija +370 5 233 3000
Medicinos diagnostikos ir gydymo centras
V. Grybo g. 32, A
Vilnius, Vilniaus apskritis LT-10318 Lietuva

Telephone: (8-5) 2333000
Telephone: 8 698 00 000
Fax: (8-5) 2709127