Duomenų subjektų teisės

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

1. Duomenų subjektas turi teisę:

1.1.  žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

1.2.  susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

1.3.  reikalauti ištaisyti netikslius duomenis;

1.4.  reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“); dėl asmens sveikatos duomenų ši teisė yra specialiai reglamentuojama, remiantis asmens sveikatos sritį reglamentuojančių įstatymų bei kitų specialiųjų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka;

1.5.  reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų;

1.6.   gauti susijusius duomenų subjekto pateiktus asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (rtf, arba word, arba pdf, arba dicom, arba html);

1.7.  nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys ir atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis (kai duomenų tvarkymas grindžiamas duomenų subjekto sutikimu);

1.8.  pateikti skundą priežiūros institucijai.

2. Centras privalo visais atvejais, kai iš duomenų subjekto renkami asmens duomenys (išskyrus, kai Duomenų subjektas tokią informaciją jau turi) suteikti Duomenų subjektui šią informaciją:

2.1.     savo pavadinimą, juridinio asmens kodą ir buveinę;

2.2.     Duomenų apsaugos pareigūno kontaktinius duomenis, jei toks MDC yra paskirtas;

2.3.     Asmens duomenų tvarkymo tikslus ir tvarkymo teisinį pagrindą;

2.4.     Duomenų gavėjus ir jų kategorijas;

2.5.     Duomenų saugojimo laikotarpį arba kriterijus, taikomus tam laikotarpiui nustatyti;

2.6.     Duomenų subjektų teises, kuriomis gali pasinaudoti (teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo Asmens duomenis, teisę reikalauti juos ištrinti, teisę į duomenų perkeliamumą);

2.7.     Kitą papildomą informaciją kuri reikalinga, kad būtų užtikrintas teisingas Asmens duomenų tvarkymas nepažeidžiant Duomenų subjekto teisių (duomenų gavimo šaltinus jei duomenys gauti ne iš Duomenų subjekto, kokius savo Asmens duomenis Duomenų subjektas privalo pateikti ir kokios yra duomenų nepateikimo pasekmės).

3. Centras užtikrina, kad įgyvendinant savo teisę į duomenų perkeliamumą, Duomenų subjektui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu pateikiami tik tie duomenys, kurie tvarkomi sutarties arba sutikimo pagrindu, jei jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

4. Centras, privalo sudaryti sąlygas Duomenų subjektui įgyvendinti Taisyklėse nurodytas Duomenų subjekto teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, Duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

5. Duomenų subjektai, norėdami įgyvendinti savo teises, privalo kreiptis į Centrą tiesiogiai el. paštu adresu kokybe@medcentras.lt.

5.1.     Duomenų subjektas, norėdamas susipažinti su Centre tvarkomais jo asmens duomenimis ir jų tvarkymu, gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 3 metus, taip pat gauti dokumentų, kuriame yra jų Asmens duomenys, kopiją (medicinos dokumentų pateikimas pacientui gali būti ribojamas įstatymo nustatyta tvarka, jeigu juose esanti informacija pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei), privalo kreiptis į nurodytą padalinį/darbuotoją tiesiogiai ir pateikti asmens tapatybės dokumentą arba pateikti prašymą elektroniniu būdu, leidžiančiu identifikuoti asmenį;

5.2.     Centras, gavęs duomenų subjekto prašymą dėl subjekto teisių įgyvendinimo privalo ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos pateikti atsakymą. Jei Centras dėl tam tikrų priežasčių atsisako vykdyti gautą prašymą, Duomenų subjektui turi būti pateiktas motyvuotas ir pagrįstas atsakymas dėl jo prašymo nevykdymo;

5.3.     Prašoma informacija Duomenų subjektui turi būti pateikiama raštu, elektroniniu paštu aiškia ir suprantama forma.

6. Jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, gali kreiptis į Centrą, kuris privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos patikrinti ir ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo nustatymo, kad duomenys neteisingi, neišsamūs, netikslūs nedelsiant ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis bei informuoti duomenų gavėjus apie Duomenų subjekto prašymu ištaisytus Asmens duomenis.

7. Jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su savo duomenimis, nustato, kad jie yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai ir kreipiasi į Centrą, šis nedelsdamas per protingą laikotarpį privalo patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, sąžiningumą ir duomenų subjekto rašytiniu prašymu sustabdyti tokių duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Sustabdžius duomenų tvarkymo veiksmus, atitinkami duomenys saugomi tol, kol bus ištaisyti ar sunaikinti (duomenų subjekto prašymu arba pasibaigus duomenų saugojimo terminui). Kiti tvarkymo veiksmai su tokiais duomenimis gali būti atliekami tik:

7.3.     turint tikslą įrodyti aplinkybes, dėl kurių duomenų tvarkymo veiksmai buvo sustabdyti;

7.4.     jei duomenų subjektas duoda sutikimą toliau tvarkyti savo duomenis;

7.5.     jei reikia apsaugoti trečiųjų asmenų teises ar teisėtus interesus

8. Duomenų subjektui pagal jo prašymą Centras kartą per kalendorinius metus duomenis teikia neatlygintinai. Duomenų subjektui nepagrįstai pakartotinai teikiant prašymus pateikti informaciją, išrašus, dokumentus dažniau nei kartą per kalendorinius metus, Centras gali atsisakyti teikti informaciją, jei ji jau buvo pateikta, arba informacijos teikimas gali būti apmokestintas atsižvelgiant į Centro nustatytus dokumentų, duomenų pateikimo, kopijavimo ir pan. įkainius.

Registruokitės

Mus rasite

V. Grybo g. 32A, 10318 Vilnius, Lietuva

Dirbame

I-V7:00–20:00 val.
VI8:00–15:00 val.
VI7:00–19:00 val. MRT

 

Registruokitės

Mus rasite

V. Grybo g. 32A, 10318 Vilnius, Lietuva

Dirbame

I-V7:00–20:00 val.
VI8:00–15:00 val.
VI7:00–19:00 val. MRT

 
Konsultacijos ir registracija +370 698 00000
Medicinos diagnostikos ir gydymo centras
V. Grybo g. 32, A
Vilnius, Vilniaus apskritis LT-10318 Lietuva

Telephone: (8-5) 2333000
Telephone: 8 698 00 000
Fax: (8-5) 2709127